Kunigavę

Svėdasų parapijoje patys pirmieji kunigavę dvasininkai yra įamžinti ant Svėdasų bažnyčios varpų. Kanauninkas ir dekanas, Svėdasų klebonas kun. Laurencijus – Kazimieras Janavičius 1662 m. ir klebonas kun. Mykolas Jasevičius 1735 m.

Kanauninkas kun. Mykolas Smolskis (1794-1827)  pirmasis dokumentuose minimas Svėdasų klebonas, Kupiškio dekanas ir dabartinės bažnyčios 1794 m. statytojas.

Kun. Juozas Ruseckas (1827-1851), Svėdasų klebonas ir Kupiškio dekanas. 1828 m. šventorių aptvėrė mūro siena, parapijos pastatų remontai.

Kun. Kanutas Siaurimavičius (1851-1867), klebonas, 1863-1865 m. pastatė varpinę.

Kun. Juozas Bieliauskas (1868-1876), klebonas 1874 m. pastatė prieglaudą.

Kun. Jurgis Zaleckis (1876-1887), klebonas, iš Svėdasų dvarininkų Marikonių nupirko bažnyčiai vargonus.

Kun. Jurgis Narmantas (1887-1899), Utenos dekanas, Svėdasų klebonas. Bažnyčios remontai.

Kun. Antanas Lenkevičius (1900-1907), klebonas, nugriovė senąją parapijinę mokyklą, o jos vietoje pastatė prieglaudą, kuri tebestovi iki šiol. Įsteigė Gyvąjį Rožinį, jo iniciatyva 1907 m. Svėdasuose buvo įsteigta „Saulės“ draugijos mokykla.

Kun. Kazimieras Kazlauskas (1908-1915), klebonas, slapta parapijos namuose įrengė patalpas mėgėjiškam teatrui, kur vėliau vyko pirmieji lietuviški vakarai.

Kun. Jonas Kraniauskas (1920-1935), klebonas. Bažnyčios remontai, išliejo apdengtų lentelėmis kapinių ir šventoriaus mūrinių tvorų cementinį viršų.

Kun. Antanas Survila (1935-1957-1961), klebonas. Pastatė naują prieglaudą, kuri sovietmečiu tapo ambulatorija, suremontavo kapinių koplyčią ir ją apdengė cinkuota skarda.

Klebonavo kun. Kazimieras Girnius (1957-1963),  kun. Mykolas Stonys (1963–1964),  kun. Jonas Morkvėnas (1964–1970),  kun. Ignas Šiaučiūnas (1970–1983).

Kun. Vladas Rabašauskas (1983–2000), klebonas. Iš naujo suremontavo, restauravo didįjį altorių, įrengė šildymą, atliko kitus darbus.

Kun. Rimantas Kaunietis (2000-2006), klebonas. Bibliotekoje subūrė diskusijų klubą, jam klebonaujant buvo paminėtas Svėdasų miestelio 500 metų jubiliejus. Jis pasižymėjo nuoširdžiu bendravimu su parapijiečiais, išplėtojo kultūrinę parapijos veiklą, ugdė klierikus, rūpinosi ne tik bažnyčia, bet ir parapijiečių sielovada.

Grįžti į atgal

Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt