Šventosios Mišios. Jų begalinė vertė ir nauda (4)


Šv. Mišių nauda yra neapsakoma

Šv. Mišios, kaip jau matėme, yra ta pati Auka, kurią Kristus aukojo dangiškajam Tėvui mirdamas ant kryžiaus. Savo kančiomis ir mirtimi Kristus pelnė mums begalinius dangiškus turtus. Tuos turtus Išganytojas mums dalija per šv. Mišias.

Kiekvienas gali gauti turtų tiek, kiek pats nori. Kaip iš jūros gali semti tiek vandens, kiek patinka, ir vis tiek jūros neišsemsi, taip ar net dar labiau ir iš šv. Mišių ‒ semk dangiškų turtų, kiek tau patinka ir jų niekuomet neišsemsi.

Jei nužengtų iš dangaus Dievo Motina ir tartų: „Mano mielas kūdiki, aš tol nenustosiu meldusi už tave savo mieliausio Sūnaus, kol Jis suteiks tau išganymą.“

Išgirdęs tokį Dievo Motinos pažadėjimą, argi tu nesidžiaugtum?

Jei tu maldingai, su tinkamu pasirengimu dalyvauji šv. Mišiose, tavo išganymo iš dangiškojo Tėvo prašo pats Kristus. Per Mišias Kristus aukoja už tave Dievui Tėvui savo Kūną ir Kraują. Už tave meldžia visos Išganytojo žaizdos, Jo Švenčiausioji Širdis, ietimi perverta, kiekviena Jo ašara, dėl tavęs išlieta.

Argi tokio Jėzaus maldavimo neišklausys Jo dangiškasis Tėvas? Atsimink, kad Kristaus malda yra visagalė. Pagalvok, kokių malonių gali tau Kristus per Mišias išprašyti, kokias nelaimes Jis gali nuo tavęs pašalinti!

Išganytojas labai mus myli ir trokšta mūsų laimės, pats nori mums daugiau savo malonių suteikti, negu mes patys norime jų gauti. Dėl to ar daugiau, ar mažiau dangiškų turtų pasisemsime per šv. Mišias, tai priklauso visų pirma nuo mūsų pačių.

Kuo labiau mes tų dangiškų malonių norėsime, tuo su didesniu pamaldumu ir su tinkamesniu pasirengimu Mišiose dalyvausime, tuo daugiau pasisemsime dangiškų turtų. Kuo menkesnis bus mūsų pasirengimas ir pamaldumas, tuo mažiau pasisemsime per Mišias tų dangiškų malonių.

Kam per šv. Mišias tenka tos dangiškos malonės?

Visu pirma tos malonės tenka tam kunigui, kuris pamaldžiai šv. Mišias aukoja.

Neapsakoma Dievo malonė tenka tam, už kurį Mišios yra aukojamos. Jei Mišios yra aukojamos už tave, skaitytojau, ar už tą, už kurį tu prašei, tai, anot tėvo Segnerio S.J., yra tas pat, kaip Išganytojas būtų iškentėjęs visas kančias ir miręs ant kryžiaus už tave vieną, ar už tą, už ką buvo aukojamos Mišios, nes ir nekruvinoji šv. Mišių auka turi tokią pat begalinę vertę ir galybę, kaip ir Kristaus kančios bei Jo mirtis ant kryžiaus. To paties moko ir šv. Ambraziejus.

Daugybė Dievo malonių tenka tiems, kurie pamaldžiai su nuoširdžiu pasirengimu dalyvauja šv. Mišiose.

Išganytojas ypatingu būdu teikė savo nuopelnus tiems savo pasekėjams, kurie, Jam mirštant, stovėjo prie kryžiaus ir pamaldžiai maldavo Jo pasigailėjimo ir malonių. Tokių pat malonių gali Išganytojo išprašyti ir tie, kurie tinkamai dalyvauja šv. Mišiose, nes šv. Mišios yra ta pati auka, kurią Kristus aukojo dangiškajam Tėvui, mirdamas ant kryžiaus.

Dievo malonių, kurios plūsta per kiekvienas Mišias, gauna visa Kristaus Bažnyčia ir jos nariai.

Žmogau, argi galėtumei apleisti šv. Mišias, argi drįstumei per Mišias blogai elgtis, jei pagalvotumei, kad pats Dievo Sūnus ateina per Mišias už tave aukoti Dievui Tėvui savo kančias, savo mirtį, savo Kraują, ateina atiduoti tau savo kančią ir mirties nuopelnus, kad tave išganytų. Atsimink, kad vienas Kristaus Kraujo lašelis yra brangesnis už visus dangaus ir žemės turtus. O per Mišias Išganytojas, kaip jau minėjau, atiduoda tau visas savo kančias ir visus savo nuopelnus, tomis kančiomis ir mirtimi nupelnytus.

Jei karalius dalytų savo turtus ir kiekvienas galėtų jų imti tiek, kiek patinka, argi neitumei gauti tų turtų, argi pasiliktumei namie? Per Mišias Kristus tau duoda raktą į savo iždą ir kviečia tave imti dangiškus turtus.

Neapleisk šv. Mišių šventadieniais ir šiokiadieniais, kada tik gali, nes įsigytieji dangiški turtai bus tavo per amžius.

Be to, atsimink, kad pats gyvųjų ir mirusiųjų Teisėjas bus tavo užtarėjas, jei uoliai į Mišias ėjai ir pamaldžiai jose dalyvavai. Prisimink savo mirties ir teismo valandą ir pagalvok, ar norėtum turėti tokį užtarėją.

Vieni klausia, kas svarbiau, ar dalyvavimas Mišiose, ar Mišių aukojimas. Labai svarbus dalykas yra pamaldžiai dalyvauti Mišiose, bet daug svarbesnis ir daug naudingesnis dalykas, jei už tave ar už kitą bus aukojamos Mišios, o geriausia, jei Mišios bus aukojamos tavo pageidavimu už tave (tavo intencija) ir tu pats pamaldžiai jose dalyvausi.

 

 

 

 

Kun. Antanas Maliauskis

 

Žymaus tarpukario kunigo, VDU profesoriaus Antano Maliauskio knygelė apie šventąsias Mišias (1932 m.)

 

Grįžti į atgal
Visos teisės saugomos © 2016 www.svedasuparapija.lt